privacy

HUIZER HOCKEY CLUB PRIVACYVERKLARING

Dit is een privacyverklaring van Huizer Hockey Club gevestigd te Naarden en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40516353. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening

Gegevensbescherming.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u: lid wordt van HHC vrijwilliger wordt bij HHC een betaalde functie gaat vervullen bij HHC

1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens: naam adres e-mailadres(sen) telefoonnummer(s) (bij minderjarigen het telefoonnummer van de ouder/verzorger) geboortedatum geslacht bankrekeningnummer wanneer je ingeschreven bent bij HHC het team waarin je speelt of je in het bezit bent van een scheidsrechters kaart Behalve het bankrekeningnummer, zijn jouw gegevens altijd op te vragen via jouw persoonlijke profiel in LisaTeam. Op LisaTeam moet worden ingelogd met het bij de inschrijving door HHC verstrekte lidnummer en wachtwoord.

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel): het lidmaatschap te effectueren, zoals ledenadministratie, contributieheffing en teamindeling nieuwsbrieven te verzenden contact met je op te nemen of te onderhouden

1.4 van jouw persoonsgegevens zijn zichtbaar voor anderen (na inloggen op LISA)? Zichtbaar voor alle HHC leden: • Jouw naam en het team waarin je ingedeeld bent (indien je trainer/coach bent zijn ook email adres en telefoonnummer zichtbaar)
Daarnaast ook zichtbaar voor je teamgenoten:
• Email en telefoonnummer. Alleen zichtbaar voor aangestelde HHC functionarissen welke een geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend (bestuur, ledenadministratie etc.):
• Adres, geboortedatum, bankrekeningnummer

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR U kunt contact opnemen met HHC privacy officer Jaap van der Wal of Debra Luttmer ([email protected]) voor: (a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken; (b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring; (c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken; (d) correctie, beperking, verwijdering of overdracht van uw gegevens; (e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door HHC.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN Wij zullen jouw gegevens niet aan derden, met uitzondering van LISA (ledenadministratie), Twinfield (contributie inning) en de KNHB (team indeling en scheidsrechterkaart), verstrekken tenzij je daarvoor jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS HHC bewaart jouw persoonsgegevens maximaal twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap of vrijwilligerswerk. Wanneer er verschil in gevraagde bewaartermijn tussen de AVG en wettelijke eisen is, wordt de kortste duur gevolgd.

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen

7. PRIVACY & BEELDRECHT Tijdens hockey gerelateerde activiteiten bij HHC worden regelmatig beeld en/of geluidsopnamen gemaakt. Deze opnamen kunnen gebruikt worden voor publicatie via (niet exclusief) krant, app, nieuwsbrief en internet. Heb je bezwaar dat je herkenbaar in beeld bent gekomen dan kun je dat kenbaar maken door een mail te schrijven aan [email protected] met voldoende informatie om het bedoelde beeldmateriaal te kunnen vinden, mogelijk aan te passen of te verwijderen. Echter, deze opt-out mogelijkheid is niet van toepassing op algemene actiebeelden of sfeerbeelden waarop je niet centraal en duidelijk herkenbaar bent afgebeeld of indien duidelijk voor de foto is geposeerd.

8. RECHTEN OMTRENT JOUW GEGEVENS Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

9. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

10. MELDING AAN BETROKKENE Je wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor jouw persoonlijke levenssfeer.

11. WIJZIGINGEN PRIVACYBELEID Het kan voorkomen dat ons privacybeleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden je daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken.

Huizer Hockey Club, Bestevaer 250, 1411DT Naarden